Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych powinni być przygotowani do wykonywania zadań zawodowych związanych z organizowaniem i kontrolą przebiegu procesów pracy w produkcji rolniczej oraz eksploatacją i naprawą pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.

Po ukończeniu NASZEJ SZKOŁY absolwenci samodzielnie prowadzą indywidualne gospodarstwa rolne, podejmują działalność gospodarczą.

Znajdują zatrudnienie, jako: menedżer przedsiębiorstw rolnych, przedstawiciel handlowy firm produkujących sprzęt rolniczy
i środki
do produkcji rolnej, mechanik w zakładach usługowo – naprawczych, itp.

Realizując cele kształcenia zawarte w podstawie programowej dla zawodu prowadzimy zajęcia dzięki którym uczeń między innymi potrafi:

 

 

 

określić prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

podjąć właściwe działania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych

 

zorganizować swoje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

 

stosować właściwe środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych.

 


 

Spełniając rekomendowane w odpowiednich aktach prawnych wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uczniowie nabywają umiejętności określonych w efektach kształcenia dla zawodu.

KOWALSTWO

 

 

Potrafią wykonać podstawowe operacje kowalskie.

METROLOGIA

 

sprawdzian dwugraniczny do kontroli średnicy wałków

Biegle posługują się zarówno użytkowymi jak
i kontrolnymi przyrządami metrologicznymi zarówno
z odczytem noniuszowym jak
i elektronicznym (cyfrowym).

OBRÓBKA RĘCZNA METALI

 

http://www.eszkola.ovh.org/Obrobka%20reczna.htm#tras

 

 

Zachowując zasady określone
w procesie technologicznym wytarzania przedmiotów metalowych stosują różne połączenia wykorzystując zaplecze warsztatu ślusarskiego.

BLACHARNIA

 

 

Wykorzystując dostępne środki techniczne do operacji trasowania, cięcia, zginania i łączenia wykonują proste wyroby blacharskie.


 

SPAWANIE

 

 

Naprawiając uszkodzone lub zużyte powierzchnie narzędzi i maszyn nabywają umiejętności obsługi urządzeń do spawania/cięcia gazowego, elektrycznego.

Potrafią przygotować i ustalić parametry pracy spawarek
i półautomatów spawalniczych typu MIG i MAG.

Potrafią podjąć działania zapobiegające wadom spawalniczym, trafnie oceniają jakości wykonanych spoin.

ŚRODKI TRANSPORTU W PRODUKCJI ROLNICZEJ

 

 

Potrafią obsłużyć środki transportowe dobierając je do każdego rodzaju materiału oraz zaplanować sposób składowania.

OBRÓBKA MECHANICZNA

 

 

 

 

Dzięki wyjątkowo wszechstronnym założeniom
w podstawie programowej uczniowie nabywają umiejętności
z zakresu obróbki srawaniem. Szeroki zakres prac naprawczych narzędzi
i maszyn rolniczych przyczynia się do tego, że uczeń jest zmuszony do posiadania wiedzy i umiejętności  zakresu podstawowych operacji tokarskich i frezerskich.


 

ELEKTROTECHNIKA W ROLNICTWIE

 

 

Szeroka gama urządzeń elektrycznych wykorzystywanych zarówno
w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej przyczynia się do tego, że mechanizator rolnictwa posiada umiejętności
w obsłudze zarówno urządzeń elektrycznych samochodów
i ciągników rolniczych jak również stacjonarnych urządzeń wyposażonych w urządzenia zasilane prądem zmiennym.

Uczeń potrafi zlokalizować i usunąć usterki w układach elektrycznych pojazdów jak i instalacji elektrycznej
w obiektach przemysłowych.

NAUKA JAZDY SAMOCHODEM I CIĄGNIKIEM

 

 

Uczniowie uczestniczą w kursie dla kandydatów na kierowców samochodu osobowego oraz ciągnika rolniczego.

Zajęcia odbywają się w oparciu
o „szczegółowy program szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem”, który podany jest w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r., w sprawie szkolenia osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów
i wykładowców.

NAUKA JAZDY I PRACY KOMBAJNEM ZBOŻOWYM

 

 

Uczniowie uzyskują zaświadczenia o ukończeniu kursu „Obsługi i użytkowania kombajnów zbożowych”.

M.01. UŻYTKOWANIE POJAZDÓW, MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI STOSOWANYCH W ROLNICTWIE

 

 

Uczeń potrafi:

-                   wykonać zaplanować
i wykonać przeglądy techniczne pojazdów i maszyn rolniczych,

-                   zaplanować zabiegi agrotechniczne oraz dobrać narzędzia
i maszyny do ich wykonania,

-                   obsłużyć urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej,

-                   sporządzić kalkulację kosztów związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

M.02. OBSŁUGA TECHNICZNA ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W ROLNICTWEIE

 

 

Uczeń potrafi:

-                   korzystać z dokumentacji technologicznej obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych podczas wykonania przedstawionych w nich operacji,

-                   obsłużyć narzędzia, maszyny
i urządzenia stosowane
w poszczególnych zabiegach technologicznych związanych z naprawą rolniczych środków technicznych,

-                   prowadzić dokumentację warsztatową oraz wykonać zapotrzebowania na części zamienne oraz analizę kosztów obsługi i naprawy środków technicznych stosowanych w rolnictwie.


 

M.43. OBSŁUGA TECHNICZNA ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W ROLNICTWEIE

 

 

Uczeń potrafi:

-                   zaplanować proces technologiczny obsługi
i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych oraz wykonać zawarte w nim operacje,

-                   nadzorować prace związane z eksploatacją
i naprawą rolniczych środków technicznych,

-                   sporządzić i prowadzić dokumentację warsztatową oraz wykonać kalkulację kosztów związanych z naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie.